Leveringsvoorwaarden

LEVER VOORWAARDEN:
Prijzen:
Met het verschijnen van deze nieuwe prijslijst komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen. De genoemde prijzen zijn altijd per stuk, tenzij anders vermeld. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

Bestellingen:
U kunt, bij voorkeur, bestellen via onze website www.airdancer.nl  en per post of E-mail, maar natuurlijk kunt u ook telefonisch uw bestelling bij ons plaatsen. Vermeld a.u.b. altijd uw klantnummer en de artikelnummers. 
  
Bijdrage verzendkosten en porto vrije bestellingen: 
Wij hanteren een bedrag van  € 3.75 voor bestellingen tot € 100,00 excl. BTW als het gewicht niet hoger is dan 10 kg. Is het bedrag groter dan € 100,00 excl. BTW en bedraagt het gewicht minder dan 10 kg, dan worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Boven 10 kg bedragen de verzendkosten altijd € 13,50. Klanten met korting betalen wel verzendkosten.
Tarieven buitenland (België en Duitsland): deze zijn afhankelijk van het gewicht.

Andere landen in overleg.

Levertijd:
Wij doen ons best om uw bestelling binnen enkele dagen uit te leveren. Wij leveren op voorwaarden dat de artikelen op voorraad leverbaar zijn. Als uw bestelling niet compleet is kunt u op de factuur zien of de niet voorradige artikelen nageleverd worden of niet
 
Levering:
De verzending van de goederen geschiedt altijd voor risico van de koper.
 
Reclames:
Reclames betreffende het geleverde moeten uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van de verkoper worden gebracht. Ieder recht op reclame vervalt wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen zijn. Reclames geven de koper geen recht om zijn betalingen op te schorten of zich op compensatie te beroepen. Retourzendingen moeten gefrankeerd (kosten voor de koper) gestuurd worden en worden alleen na voorafgaand overleg geaccepteerd en/of gecrediteerd.
 
Betalingen:
Betalingen geschieden op basis van automatische incasso (het verschuldigde bedrag wordt binnen 1-8 werkdagen van uw bankrekening afgeschreven, u krijgt 2% korting) Betalingen op rekening geschieden in onderling overleg, doch maximaal binnen 30 dagen. In geval van te late betaling is de koper een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke regeling, over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de voldoening van het verschuldigde bedrag.
 
Eigendomsvoorbehoud:
Alle door de verkoper geleverde goederen blijven, tot op moment van volledige betaling van al de vorderingen met inbegrip van rente en kosten – en in geval in rekening-courant wordt geleverd tot op het moment van vereffening van het eventueel ten laste van de koper komende saldo – zijn eigendom. De koper is voor bedoelde volledige betaling c.q. vereffening niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of het eigendom daarvan over te dragen anders dan overeenkomstig de uitoefening van zijn bedrijf of de normale bestemming van de goederen. Bij overtreding hiervan wordt, -welke de betalingscondities ook zijn-, de koopprijs terstond en ten volle opeisbaar.
 
Geschillen:
Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van  een zodanige overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van de verkoper, tenzij de koper en de verkoper overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage, volgens het reglement van de internationale Kamer van Koophandel. Januari, 2005

AIRDANCER v.o.f. 
Op den Dijk 1
6102 EV  Hingen-Echt

1472886 bezoekers (3246804 hits) sinds 2-8-2010
Powered by webXpress