Gevaarsymbolen

GHS / CLP staat voor Globally Harmonised System / Classification, Labeling and Packaging.
Het GHS heeft als doel te komen tot één wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de gevaarsindeling van stoffen.
Er zijn negen gevarenpictogrammen overeengekomen en een groot aantal standaard gevaarsaanduidingen en voorzorgsmaatregelen (Hazard & Precaution statements).
Hieronder staan de zeven
gevarenpictogrammen die relevant zijn voor u en ons:
       gevaar voor irritatie
       ontvlambaar
kankerverwekkend, mutageen reprotoxisch   gevaarlijk voor aquatisch milieu
     corrosief irriterend
     oxiderend

    vergiftig


1835078 bezoekers (3878990 hits) sinds 2-8-2010
Powered by webXpress